POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

projektownia-art.pl

Szanowny Kliencie/Użytkowniku

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się

komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe

informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Informacje ogólne

3. Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

4. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych

5. Prawa osób, których dane dotyczą

6. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka

7. Postanowienia końcowe

§ 1

Wstęp

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Użytkowników i Klientów sklepu internetowego (w tym potencjalnych Klientów) korzystających ze

sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: peojektownia-art.pl, zwanego dalej

sklepem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych

osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące

plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach sklepu internetowego.

2. Słowa i wyrażenia, które zostały użyte w definicjach regulaminu a rozpoczynające się dużą

literą, zostały zastosowane w niniejszym dokumencie i mają znaczenie nadane im w regulaminie

sklepu internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego,

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym

dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Sylwia Sugalska prowadząca działalność

gospodarczą „Projektownia Art” Sylwia Sugalska, ul. Powstańców 10/5, 41-500 Chorzów NIP:

6272552969, numer telefonu kontaktowego: +48 730884173, poczta elektroniczna:

projektownia.art@wp.pl, zwany dalej Sprzedawcą.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych

osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002

nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co

oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników i Klientów sklepu internetowego. Jej

celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze

sklepem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Klienci sklepu

internetowego np. w celu rejestracji konta, złożenia zamówienia, skorzystania z formularza

kontaktowego, zapisu na newsletter czy innych działań podejmowanych w ramach sklepu

internetowego.

§ 2

Informacje ogólne

1. Administrator sklepu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności

Użytkowników i Klientów sklepu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od

Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno

programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich

udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy

przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator informuje, że sklep internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający

bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL

(ang. Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich

wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu.

Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad

rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla

wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu

niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz

przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres

przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania

założonego celu.

4. Administrator sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce

prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom

zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na

podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem

a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki

przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że

współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów

przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom

określonych w RODO.

5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących

Klientów sklepu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem

postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na

podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego, a także podanie

danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do

zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie

internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych

do zawarcia umowy wskazany jest na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu

internetowego.

7. Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego potwierdza, że

zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu sklepu internetowego,

jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych

osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów

zamieszczonych na stronie sklepu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą

wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 3

Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych

umów sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje

dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych

osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.

2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego są:

 przewoźnicy, pośrednicy, spedytorzy w sytuacji, gdy Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym

wybiera sposób dostawy przesyłką kurierską,

 dostawcy usług wspomagających pracę Administratora sklepu internetowego np. dostawcy

oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, firmy obsługujące system

mailingowy do wysyłki newsletter, hostingodawcy.

3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych

z Administratorem sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą,

przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami

prywatności.

4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców i Klientów sklepu internetowego „projektownia-

art.pl” Administrator powierza następującym podmiotom:

a) b.center Bartosz Kaczmarek, ul. Promienna 12U, 64-920 Piła, NIP: 7642435045, REGON: 301172998

– w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest strona internetowa.

b) firma kurierska.

§ 4

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera,

adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny

urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie

powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego.

Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.

2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach

i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w sklepie internetowym, aby ułatwić

korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych

usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez

wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone

treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników sklepu internetowego.

4. W ramach prowadzonego sklepu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klientów

w następujących celach:

 podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; zagwarantowanie pełnej obsługi

Użytkownika sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się

z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się

z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,

 przeglądania stron www sklepu internetowego, obsługi wyszukiwarki towarów, monitorowania

aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

 wykonania umowy sprzedaży lub umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną,

 prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w sklepie

internetowym, ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa

informatycznego sklepu internetowego,

 ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu

sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,

 rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,

 wysyłki newsletter.

5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię

i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu kontaktu

Kuriera z Klientem i dostarczenia zamówienia, adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer

lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest

inny niż adres dostawy).

W przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może

przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Usługobiorcy lub Klienta.

6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą

przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki towarów)

świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń,

przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

KONTAKT Z KLIENTEM

7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem

w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,

formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po

kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO.

Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel

w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie

do art.6 ust.1 lit. f RODO).

REJESTRACJA KONTA

8. Dane Użytkownika, który zakładając konto dokona rejestracji w sklepie internetowym, będą

gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Użytkownik

zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

9. Do założenia konta dochodzi przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie

podstawowych danych osobowych tj. adresu e-mail itp., a także hasła składającego się ze zgodnym

ze wskazówkami rodzajem znaków oraz ich ilością. Założenie konta jest bezpłatne oraz wymaga

wyrażenia zgody na podanie danych przez Użytkownika oraz potwierdzenia zapoznania się z polityką

prywatności sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem

możliwości założenia konta.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

10. Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są wykorzystywane

w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO),

wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art.

6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie

uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może

podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f

RODO.

12. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie

do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego

terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Podanie danych jest konieczne

do realizacji umowy.

NEWSLETTER

13. W ramach funkcjonalności na stronie sklepu internetowego dostępna jest usługa newsletter. Dane

przekazane w związku z zapisem na newsletter wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera,

na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną

przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu i wysyłki newslettera będzie usprawiedliwiony

cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości

(stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

14. Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie newslettera lub informacji handlowej może być w każdej

chwili cofnięta na wniosek Klienta/Użytkownika, który zostanie przesłany za pośrednictwem poczty

elektronicznej. Administrator, po otrzymaniu takiego wniosku- niezwłocznie, nie później niż w terminie

do 48 godzin od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody usuwa dane Klienta/Użytkownika

z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

15. W ramach usługi newsletter w każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać

ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera a także skorzystać z prawa do przenoszenia

danych o którym mowa w art. 20 RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY

16. W ramach funkcjonalności sklepu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania

się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania

danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na

pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu

lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi

zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

17. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust.

1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.

18. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie

usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

19. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel

w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie

do art.6 ust.1 lit. f RODO).

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

RODO nadaje Klientom/Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej.

Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać

w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy

Klient/Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym

momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail sklepu internetowego lub adres siedziby

Administratora.

I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

Klient/Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego

dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:

 do uzyskania dostępu do danych osobowych,

 do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,

o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych

Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu

przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Klientowi/Użytkownikowi na

mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach

przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz

o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

 do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.

Klient/Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych

osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych

osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na

adres poczty elektronicznej sklepu internetowego.

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art.

17 RODO.

a) Klient/Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub

niektórych jego danych,

b) Klient/Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były

przetwarzane,

 wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę

Klienta/Użytkownika,

 wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego

w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator

 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

c) pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku

z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak

również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii

lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może

skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego

lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego.

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody

realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO.

a) Klient/Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych

formularz dostępnych na stronie sklepu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych w określonych celach,

b) Klient/Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych

celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach

dostępnych na stronie sklepu internetowego,

c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie

miało skutek od momentu wycofania zgody,

d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak

uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator

może świadczyć jednie za zgodą,

e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora

zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO.

a) Klient/Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego

szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b) przesłana przez Klienta/Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania

informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na

przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych

Klienta/Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został

wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na

podstawie art. 18 RODO.

Klient/Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - Administrator danych osobowych ograniczy

przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie danych osobowych Klienta/Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia

danych osobowych Klient/Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) dane osobowe Klienta/Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one

potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta/Użytkownika,

d) gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas

ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po

stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie

Klienta/Użytkownika.

VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Klient/Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.

Klient/Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał

bezpośrednio dane osobowe Klienta/Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie

możliwe).

VIII. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw

przyznanych na mocy RODO.

§ 6

Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Sklep internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane

i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów sklepu

jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której

pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony sklepu, w celu gromadzenia

danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony

sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury sklepu internetowego. Są one również

niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego sklepu internetowego.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają

tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale

usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta,

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich

skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich

usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek

danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

5. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej

sklepu internetowego; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

6. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może

zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików

cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi sklepu

internetowego, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.

7. Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych

powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania

i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której

aktualnie korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies

to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

8. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach sklepu internetowego umożliwiają Użytkownikom

wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących

na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na

przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics

informacji o aktywności na stronie sklepu internetowego można zablokować za pomocą

udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się

zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.

2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do sklepu internetowego Administratora.

3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty sklepu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany

treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie

sklepu.

4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności sklepu internetowego, prosimy

o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej projektowani.art@wp.pl.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

„Sklep internetowy „projektownia-art.pl” wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez sklep internetowy projektownia-art.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. 

Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj .”